فهرست نشریات وارد شده در سیستم


گزارش گیری از نشریات:
:: نام و مشخصات نشریه
:: سازمان ناشر یا صاحب امتیاز
:: نوع نرم افزار
:: وضعیت انتقال داده
:: نمایه شده در
جستجوی پیشرفته مقالات را ببینید
تعداد نشریات یافت شده: 1103 مورد
ردیف ISSN e-ISSN عنوان نشریه صاحب امتیاز حوزه موضوعی دوره تناوب آخرین شماره امتیاز ارزیابی نسخه‌ها XML مشاهده
1 2008-9082 مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتي اصفهان كشاورزي فصل‌نامه جلد 3 - شماره 9
1391
0 10 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
2 1735-3602 1735-3610 Iranian Rehabilitation Journal دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي علوم پزشكي دوفصل‌نامه جلد 2012 - شماره 2
0 12 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
3 Iranian Journal of Radiation Research انستيتو نوين علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 10 - شماره 1
Winter 2012
0 36 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
4 1735-5311 2008-0506 پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 36 - شماره 2
تابستان 1391
0 46 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
5 Erfan journal علوم انساني 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
6 دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ايران علوم پزشكي - فصل‌نامه جلد 10 - شماره 3
پاییز 1391
0 39 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
7 1027-2690 رهيافت مركز تحقيقاتي سياست علمي كشور علوم انساني - فصل‌نامه جلد 19 - شماره 44
1388
0 44 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
8 2008-0840 0840-2008 Stp journal علوم انساني جلد 5 - شماره 1
0 17 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
9 طب جنوب دانشگاه علوم پزشكي بوشهر علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 2012 - شماره 10
1391
0 27 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
10 1027-9520 1735-8248 خون علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 9 - شماره 3
پاییز 1391
0 36 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
11 1735-8191 8191-1735 فصلنامه رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزيستي علوم انساني - فصل‌نامه جلد 12 - شماره 44
1391
0 14 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
12 بيماريهای پستان جهاد دانشگاهي علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 4 - شماره 3
پاییز 1390
0 9 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
13 ليزر پزشکی جهاد دانشگاهي علوم پزشكي - بيماري‌هاي پوست (درماتولوژي) فصل‌نامه جلد 9 - شماره 1
بهار 1391
0 21 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
14 2008-9821 فيض دانشگاه علوم پزشكي كاشان علوم پزشكي - دوماهنامه جلد 16 - شماره 5
0 68 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
15 Iranian Journal of Neurology علوم پزشكي - عصب شناسي (نورولوژي) فصل‌نامه جلد 9 - شماره 29
2010
0 9 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
16 1022-6451 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب کتابخانه ملی) سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران علوم انساني - فصل‌نامه جلد 23 - شماره 2
تابستان 1391
0 77 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
17 3727-1027 3514-8002 مجله پزشکی اروميه دانشگاه علوم پزشكي اروميه علوم پزشكي دوماهنامه جلد 23 - شماره 4
0 43 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
18 2008-1960 1024-6428 مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان علوم پزشكي - [دندانپزشكي] فصل‌نامه جلد 24 - شماره 3
پاییز 1391
0 77 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
19 1735-4315 2228-7515 مجله روانپزشکی و روانشناسی بالينی ايران دانشگاه علوم پزشكي تهران علوم پزشكي - روانپزشكي فصل‌نامه جلد 18 - شماره 2
تابستان 1391
0 41 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
20 1027-1457 مجله علمی پزشکی قانونی سازمان پزشكي قانوني ايران علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 17 - شماره 1
بهار 1390
0 22 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
21 افق دانش دانشگاه علوم پزشكي گناباد علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 18 - شماره 3
Summer 2012
0 35 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
22 9366-1606 دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان علوم پزشكي دوماهنامه جلد 20 - شماره 82
0 74 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
23 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ايلام دانشگاه علوم پزشكي ايلام علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 20 - شماره 2
تابستان 1391
0 30 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
24 1561-3666 2228-7213 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوين دانشگاه علوم پزشكي قزوين علوم پزشكي - فصل‌نامه جلد 16 - شماره 4
زمستان 1391
0 64 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
25 1735-8639 1735-9287 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS) دانشگاه علوم پزشكي مازندران علوم پزشكي - روانپزشكي دوفصل‌نامه جلد 5 - شماره 1
0 9 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
26 1735-0654 Iranian Journal of Fuzzy Systems علوم پايه 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
27 2228-7043 2228-7051 مجله علوم پزشکی رازی دانشگاه علوم پزشكي تهران علوم پزشكي - ماهنامه جلد 19 - شماره 99
0 94 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
28 2008-1324 1552-6364 مجله علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله علوم انساني - [روانشناسي] فصل‌نامه جلد 6 - شماره 3
پاییز 1391
0 21 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
29 1735-1022 2008-7780 نشريه پژوهنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي علوم پزشكي دوماهنامه جلد 17 - شماره 2
0 67 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
30 سالمند دانشگاه علوم بهزيستي علوم پزشكي فصل‌نامه جلد 2012 - شماره 3
پاییز 1390
0 23 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
31 5107-1021 پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي علوم انساني فصل‌نامه جلد 18 - شماره 1
بهار 1391
0 38 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
32 1562-2916 Iranian Journal of Fisheries Sciences موسسه تحقيقات شيلات ايران كشاورزي - فصل‌نامه جلد 11 - شماره 3
Summer 2012
0 10 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
33 2008-0875 اصلاح بذر كشاورزي جلد 2 - شماره 1
0 3 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
34 2251-7650 2251-7669 دانشگاه اصفهان علوم پايه - فصل‌نامه 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
35 1016-1430 2251-6840 Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI) دانشگاه علوم پزشكي تهران علوم پزشكي - فصل‌نامه جلد 26 - شماره 3
Summer 2012
0 93 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
36 2008-6253 پژوهشهای تاريخی (ادبيات و علوم انسانی سابق) دانشگاه اصفهان علوم انساني - تاريخ فصل‌نامه جلد 4 - شماره 1
بهار 1391
0 13 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
37 2008-3130 پژوهشهای ادب عرفانی (گوهرگويا) دانشگاه اصفهان علوم انساني - ادبيات فصل‌نامه جلد 6 - شماره 1
بهار 1391
0 15 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
38 2008-7888 پژوهش‌های چينه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان علوم پايه - زمين شناسي فصل‌نامه جلد 28 - شماره 3
پاییز 1391
0 13 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
39 2008-7691 3405-2322 پژوهش‌های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان علوم انساني فصل‌نامه جلد 4 - شماره 2
تابستان 1391
0 11 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
40 2008-6261 3413-2322 پژوهشهای زبان شناسی (ادبيات و علوم انسانی) دانشگاه اصفهان علوم انساني - دوفصل‌نامه جلد 3 - شماره 1
0 4 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
41 2008-5486 متن شناسی ادب فارسی -پژوهشهای زبان و ادبيات فارسی سابق دانشگاه اصفهان علوم انساني - فصل‌نامه جلد 4 - شماره 2
تابستان 1391
0 14 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
42 2228-7744 2228-7744 تحقيقات بازاريابی نوين دانشگاه اصفهان علوم انساني - فصل‌نامه 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
43 1019-4052 1019-4052 تحقيقات جغرافيايی دانشگاه اصفهان علوم انساني - فصل‌نامه جلد 26 - شماره 100
1390
0 6 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
44 2008-5362 2252-0910 جغرافيا و برنامه ريزی محيطی دانشگاه اصفهان علوم انساني - فصل‌نامه جلد 23 - شماره 2
تابستان 1391
0 14 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
45 دانش سياسی و بين المللی دانشگاه اصفهان علوم انساني - فصل‌نامه 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
46 1028-3188 روانشناسی بالينی و شخصيت (دانشور رفتار) دانشگاه شاهد علوم انساني - [روانشناسي] دوفصل‌نامه 0 0 Get XML Data View Profile Visit web site
47 0719-1735 فرآيند مديريت و توسعه (برنامه و بودجه) موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري علوم انساني - فصل‌نامه جلد 24 - شماره 3
پاییز 1390
0 53 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
48 New Educational Approaches علوم انساني جلد 6 - شماره 1
0 4 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
49 0006-2774 بيماريهای گياهی انجمن بيماري شناسي گياهي ايران كشاورزي - جلد 48 - شماره 2
0 36 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
50 1023-5922 2008-3386 فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد علوم پزشكي - فصل‌نامه جلد 22 - شماره 3
پاییز 1391
0 33 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site

صفحه 1 از 23    
اولین
قبلی
1
...
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه پایش نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Academic Journals Monitor

Designed & Developed by : Yektaweb