آمار داده‌های موجود در سامانه
آمار با تفکیک سازمانی
ردیف سازمان تعداد نشریات ثبت شده تعداد نسخه‌های نشریه تعداد مقالات منتشر شده در نشریه تعداد طرح‌های پژوهشی تعداد پایان‌نامه‌ها تعداد پژوهشگران و اعضای هیات علمی
1 ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
2 فرهنگستان علوم پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
3 فرهنگستان زبان و ادب فارسي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
4 انجمن علمي حمايت از كودكان توان ياب 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
5 انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان كشور 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
6 انجمن علمي اقتصاد بهداشت ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
7 انجمن علمي بهداشت كار ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
8 انجمن علمي بيوشيمي پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
9 انجمن علمي بيوتكنولوژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
10 انجمن علمي اپتومتري ايران (صنفي) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
11 انجمن علمي اپتومتري ايران(علمي) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
12 انجمن علمي اپيدميولوژيستهاي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
13 انجمن علمي اداره امور بيمارستانها 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
14 انجمن علمي ارتودنتيستهاي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
15 انجمن علمي ارگونومي ومهندسي عوامل انساني ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
16 انجمن علمي ارولوژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
17 انجمن علمي اطلاع رساني بهداشتي وزيست پزشكي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
18 انجمن علمي اعتياد ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
19 انجمن علمي اندودنتيستهاي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
20 انجمن علمي انگل شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
21 انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
22 انجمن علمي آسم وآلرژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
23 انجمن علمي آسيب شناسان دهان وفك وصورت ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
24 انجمن علمي آموزش بهداشت ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
25 انجمن علمي آموزش پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
26 انجمن علمي آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
27 انجمن علمي باروري و ناباروري ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
28 انجمن علمي بررسي و مطالعه درد در ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
29 انجمن علمي بهداشت محيط ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
30 انجمن علمي پاتولوژيست هاي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
31 انجمن علمي پرستاري ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
32 انجمن علمي پروستودنتيستها 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
33 انجمن علمي پريودنتولوژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
34 انجمن علمي پزشكان عمومي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
35 انجمن علمي پزشكان قانوني ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
36 انجمن علمي پزشكان كودكان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
37 انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
38 انجمن علمي پزشكي اجتماعي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
39 انجمن علمي پزشكي هسته اي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
40 انجمن علمي پيوند اعضاء ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
41 انجمن علمي ترويج تغذيه با شيرمادر 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
42 انجمن علمي تغذيه ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
43 انجمن علمي تنظيم خانواده ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
44 انجمن علمي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
45 انجمن علمي جامعه جراحان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
46 انجمن علمي جراحان ارتوپدي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
47 انجمن علمي جراحان اطفال ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
48 انجمن علمي جراحان پلاستيك و ترميمي زيبايي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
49 انجمن علمي جراحان توراكس ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
50 انجمن علمي جراحان زنان ومامايي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
51 انجمن علمي جراحان ستون فقرات ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
52 انجمن علمي جراحان فك ودهان وصورت 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
53 انجمن علمي جراحان قلب ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
54 انجمن علمي جراحان گوش وگلو وبيني وسروگردن ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
55 انجمن علمي جراحان مغزواعصاب ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
56 انجمن علمي جراحي زانو وآرتروسكوپي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
57 انجمن علمي جمعيت مامايي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
58 انجمن علمي چشم پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
59 انجمن علمي خيريه حمايت از بيماران كبدي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
60 انجمن علمي داروسازان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
61 انجمن علمي درون بين دستگاه گوارش 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
62 انجمن علمي دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
63 انجمن علمي دندانپزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
64 انجمن علمي دندانپزشكي ترميمي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
65 انجمن علمي دندانپزشكي كودكان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
66 انجمن علمي راديوتراپيك انكولوژي (پرتودرماني سرطان) ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
67 انجمن علمي راديولوژي دهان وفك و صورت ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
68 انجمن علمي روانپزشكان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
69 انجمن علمي روانپزشكي كودك ونوجوان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
70 انجمن علمي روانشناسي باليني ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
71 انجمن علمي روماتولوژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
72 انجمن علمي ژنتيك ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
73 انجمن علمي سم شناسي و مسموميتهاي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
74 انجمن علمي طب فيزيكي وتوانبخشي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
75 انجمن علمي طب كار ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
76 انجمن علمي علوم اعصاب 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
77 انجمن علمي علوم اعصاب اطفال ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
78 انجمن علمي فيزيوتراپي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
79 انجمن علمي فيزيولوژي و فارماكولوژي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
80 انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني علوم پزشكي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
81 انجمن علمي مامايي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
82 انجمن علمي متخصصين باروري و ناباروري ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
83 انجمن علمي متخصصين پوست وآميزشي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
84 انجمن علمي متخصصين ريه ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
85 انجمن علمي متخصصين عفوني و گرمسيري ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
86 انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
87 انجمن علمي متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران (صنفي) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
88 انجمن علمي متخصصين علوم دارويي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
89 انجمن علمي متخصصين غدد درون ريز ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
90 انجمن علمي متخصصين فارماكوگنوزي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
91 انجمن علمي متخصصين گوارش و كبد ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
92 انجمن علمي مدارك پزشكي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
93 انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
94 انجمن علمي ميكروب شناسان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
95 انجمن علمي نفرولوژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
96 انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
97 انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي كودكان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
98 انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
99 انجمن علمي ويروس شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
100 انجمن علمي پزشكي هسته اي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
101 انجمن علمي راديوتراپي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
102 انجمن علمي راديولوژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
103 انجمن علمي سرطانهاي زنان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
104 انجمن علمي شعب انجمن ديابت ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
105 انجمن علمي فيزيك پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
106 انجمن علمي مهندس پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
107 انجمن پزشكان عمومي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
108 انجمن بازرگاني 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
109 انجمن آموزش عالي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
110 انجمن مهندسي آبياري و آب ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
111 انجمن ايراني روانشناسي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
112 انجمن علمي زيست شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
113 انجمن زبان و ادبيات فرانسه 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
114 انجمن علمي حشره شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
115 انجمن اپتيك و فوتونيك ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
116 انجمن آبياري و زهكشي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
117 انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
118 انجمن معارف اسلامي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
119 انجمن مهندسان مكانيك ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
120 انجمن تعليم و تربيت 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
121 انجمن مديريت راهبردي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
122 انجمن مشاوره ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
123 انجمن ايراني مطالعات زنان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
124 انجمن ترويج علم ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
125 انجمن جامعه شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
126 انجمن حكمت و فلسفه ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
127 انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
128 انجمن زبان شناسي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
129 انجمن ژنتيك ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
130 انجمن ژئوپليتيك ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
131 انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
132 انجمن زبان و ادبيات فارسي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
133 انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
134 انجمن علمي ميكروب شناسي پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
135 انجمن جمعيت شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
136 انجمن علوم باغباني ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
137 انجمن روانشناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
138 انجمن جغرافيايي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
139 انجمن آنستزيولوژي و مراقبت هاي ويژه ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
140 انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
141 انجمن جامعه شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
142 انجمن مواد پر انرژي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
143 انجمن فيزيك پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
144 انجمن مرتعداري ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
145 انجمن علوم سياسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
146 انجمن علوم مديريت ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
147 انجمن رياضي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
148 انجمن آبخيزداري ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
149 انجمن ارزيابي محيط زيست ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
150 انجمن مطالعات برنامه ريزي درسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
151 انجمن انسان شناسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
152 انجمن جراجان ارتوپدي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
153 انجمن جنگلباني ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
154 انجمن علوم علف هاي هرز ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
155 انجمن علوم و فنون دريايي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
156 انجمن ارزيابي محيط زيست ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
157 انجمن علمي مديريت تكنولوژي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
158 انجمن علمي آمار ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
159 انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
160 انجمن بيماري شناسي گياهي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
161 انجمن علمي اقتصاد كشاورزي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
162 انجمن زبان و ادبيات عربي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
163 انجمن علمي شيمي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
164 انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
165 انجمن علوم تشريح ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
166 انجمن حسابداري ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
167 انجمن علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
168 انجمن قلب ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
169 انجمن روانشناسي اجتماعي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
170 انجمن علوم صنايع چوب و كاغذ ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
171 انجمن علوم قرآن و حديث ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
172 قوه قضاييه 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
173 نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
174 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
175 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
176 وزارت امور خارجه 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
177 وزارت بازرگاني 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
178 وزارت امور اقتصادي و دارايي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
179 وزارت آموزش و پرورش 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
180 وزارت جهاد كشاورزي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
181 وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
182 وزارت امور خارجه- دفتر مطالعات سياسي و بين المللي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
183 آستان قدس رضوي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
184 سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
185 معاونت اجتماعي نيروي انتظامي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
186 سازمان صدا و سيما 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
187 مركز امور حقوقي بين المللي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
188 سازمان ثبت احوال 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
189 سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
190 سازمان انرژي اتمي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
191 سازمان هواشناسي كشور 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
192 سازمان بورس اوراق بهادار تهران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
193 سازمان آموزش و پرورش استثنايي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
194 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
195 ديوان محاسبات 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
196 جهاد دانشگاهي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
197 معاونت آگاهي ناجا 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
198 بانك چشم جمهوري اسلامي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
199 نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
200 مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
201 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
202 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
203 كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
204 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
205 سازمان نظام پزشكي جمخوري اسلامي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
206 سازمان پزشكي قانوني ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
207 مركز اقليم شناسي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
208 مركز آمار ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
209 سازمان امور مالياتي كشور 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
210 شركت تحقيق طراحي و توليد موتور ايران خودرو 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
211 موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
212 خصوصي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
213 انتشارات توليد دانش 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
214 انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
215 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
216 پژوهشگاه رويان (جهاد دانشگاهي) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
217 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
218 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
219 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
220 پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي ابن‌سينا 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
221 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
222 موسسه تحقيقات گياه پزشكي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
223 موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
224 موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
225 بنياد حكمت اسلامي صدرا 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
226 موسسه مطالعات بين المللي انرژي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
227 موسسه آينده روشن 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
228 بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
229 موسسه مطالعات علمي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
230 موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
231 موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
232 موسسه فرهنگي نباء مبين 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
233 موسسه تحقيقات خاك و آب 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
234 موسسه پژوهش های برنامه ريزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستايی 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
235 موسسه جغرافيا - دانشگاه تهران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
236 موسسه ژئوفيزيك - دانشگاه تهران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
237 موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
238 موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
239 موسسه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
240 موسسه تحقيقات چغندر قند 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
241 موسسه شيعه شناسي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
242 موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
243 موسسه تحقيقات شيلات ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
244 بنياد مسكن انقلاب اسلامي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
245 موسسه تحقيقات اصلاح نهال و بذر 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
246 پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
247 موسسه تحقيقات شيلات ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
248 انستيتو پاستور ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
249 انستيتو رويان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
250 انستيتو نوين 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
251 انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
252 بنياد جانبازان و انقلاب اسلامي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
253 موسسه توانبخشي وليعصر 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
254 موسسه بانك چشم جمهوري اسلامي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
255 موسسه تحقيقات وآموزش مديريت (وابسته به وزارت نيرو) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
256 جامعه جراحان ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
257 جامعه اسلامي دندان پزشكان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
258 دانشگاه علوم پزشكي اراك 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
259 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
260 دانشگاه علوم پزشكي اروميه 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
261 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
262 دانشگاه علوم پزشكي اهواز 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
263 دانشگاه علوم پزشكي ايران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
264 دانشگاه علوم پزشكي ايلام 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
265 دانشگاه علوم پزشكي بابل 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
266 دانشگاه علوم پزشكي بجنورد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
267 دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
268 دانشگاه علوم پزشكي گرگان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
269 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
270 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
271 دانشگاه علوم پزشكي تبريز 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
272 دانشگاه علوم پزشكي تهران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
273 دانشگاه علوم پزشكي جهرم 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
274 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
275 دانشگاه علوم پزشكي زابل 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
276 دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
277 دانشگاه علوم پزشكي زنجان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
278 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
279 دانشگاه علوم پزشكي سمنان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
280 دانشگاه علوم پزشكي شاهرود 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
281 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
282 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
283 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
284 دانشگاه علوم پزشكي فسا 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
285 دانشگاه علوم پزشكي قزوين 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
286 دانشگاه علوم پزشكي قم 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
287 دانشگاه علوم پزشكي كاشان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
288 دانشگاه علوم پزشكي كردستان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
289 دانشگاه علوم پزشكي كرمان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
290 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
291 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
292 دانشگاه علوم پزشكي گناباد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
293 دانشگاه علوم پزشكي گيلان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
294 دانشگاه علوم پزشكي لرستان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
295 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
296 دانشگاه علوم پزشكي مشهد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
297 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
298 دانشگاه علوم پزشكي همدان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
299 دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
300 دانشگاه علوم پزشكي يزد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
301 دانشگاه علوم پزشكي ارتش 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
302 دانشگاه شاهد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
303 دانشگاه تربيت مدرس 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
304 دانشگاه آزاد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
305 دانشگاه الزهرا 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
306 دانشگاه گيلان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
307 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
308 دانشگاه فردوسي مشهد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
309 دانشگاه صنعتي اصفهان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
310 دانشگاه سمنان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
311 دانشگاه اصفهان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
312 دانشگاه علم و صنعت 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
313 دانشگاه علامه طباطبايي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
314 دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع علوم طبيعي ساري 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
315 دانشگاه تربيت معلم تهران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
316 دانشگاه پيام نور 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
317 دانشگاه تبريز 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
318 دانشگاه امام حسين 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
319 دانشگاه شيراز 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
320 دانشگاه علوم بهزيستي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
321 دانشگاه شهيد بهشتي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
322 دانشگاه شهيد چمران اهواز 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
323 دانشگاه مفيد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
324 دانشگاه مفيد قم 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
325 دانشگاه صنعتي اصفهان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
326 دانشگاه باقر العلوم وابسته به دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
327 دانشگاه كاشان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
328 دانشگاه بوعلي سينا همدان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
329 دانشگاه تهران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
330 دانشگاه عالي دفاع ملي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
331 دانشگاه سيستان و بلوچستان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
332 دانشگاه تربيت معلم سبزوار 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
333 دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
334 دانشگاه اراك 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
335 دانشگاه علوم انتظامي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
336 دانشگاه شهيد باهنر كرمان 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
337 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
338 دانشگاه شهيد چمران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
339 دانشگاه بين المللي امام خميني 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
340 دانشگاه يزد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
341 دانشگاه مازندران 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
342 دانشگاه تربيت معلم تهران قطب علمي روانشناسي استرس 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
343 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
344 دانشگاه شهركرد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
345 دانشگاه امام صادق 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
346 دانشگاه علوم اقتصادي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
347 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
348 دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
349 دانشگاه بوعلي سينا 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
350 دانشگاه قم 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
351 بيمارستان ايرانيان دبي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
352 مرکز تحقيقات اعصاب کودکان ايران (دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
353 مركز تحقيقاتي / چشم (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
354 مركزتحقيقاتي / زنان (دانشگاه تهران) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
355 مركز تحقيقاتي سياست علمي كشور 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
356 مركز تحقيقاتي روانپزشكي و روانشناسي (دانشگاه علوم پزشكي تهران) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
357 مركز تحقيقاتي علوم غدد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
358 مركز تحقيقات راهبردي دفاعي 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
359 مركز آموزش و پژوهش بيماري هاي پوست و جذام (دانشگاه علوم پزشكي تهران) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
360 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي كرمان) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
361 مركز پژوهشي ميراث مكتوب 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
362 مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي (دانشگاه تربيت معلم سبزوار) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
363 پرديس هنرهاي زيبا (دانشگاه تهران) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
364 مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي (دانشگاه تربيت مدرس) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
365 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
366 مركز تحقيقات بيماري هاي گوارش و كبد 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
367 مركز تحقيقاتي / اخلاق و حقوق پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) 0
نشریه
0
نسخه
0
مقاله
0
طرح
0
پایان‌نامه
1
آمار با تفکیک سازمانی | انطباق آمار‌های نقشه‌ای

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه پایش نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Academic Journals Monitor

Designed & Developed by : Yektaweb